Now showing items 1-1 of 1

  • The infection and impact of Azorhizobium caulinodans ORS571 on wheat (Triticum aestivum L.) 

    Liu, Huawei; Wang, Xiaojing; Qi, Huaiting; Wang, Qian; Chen, Yongchao; Li, Qiang; Zhang, Yuying; Qiu, Li; Fontana, Julia Elise; Zhang, Baohong; Wang, Weiling; Xie, Yingge (2017-11-30)
    Based on our previous study, cereal crop wheat (Triticum aestivum L.) could be infected by rhizobia Azorhizobium caulinodans ORS571, and form para-nodules with the induction of 2.4-dichlorophenoxyacetic acid, a common plant ...